Odbiór

Warunki odbioru technicznego

 

 • Dopuszczalne odchyłki na ścianach MultiGips po ich wykończeniu szpachlą gipsową należy przyjmować takie same jak w przypadku ścian w lokalu tynkowanych, dla których to powierzchni są dedykowane normy określające wymaganą dokładność wykonania.
 •  

 • Powierzchnia ściany musi być gładka, nie powinna wykazywać plam ani wykwitów.
 •  

 • Spoiny między płytami mogą być widoczne, lecz nie powinno się ich wyczuwać przy dotyku palcami.
 •  

 • Spoiny między płytami powinny być całkowicie wypełnione klejem.
 •  

 • Przestrzeń wewnątrz wmurowanych ościeżnic stalowych powinna być całkowicie wypełniona zaprawą gipsową.
 •  

 • Styki ścian MultiGips ze stropem oraz pozostałymi ścianami muszą być wykonane w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
 •  

 • Niedopuszczalne jest powstawanie rys w obrębie styków, z wyjątkiem rys wymuszonych poprzez nacięcie kielnią, które przed przystąpieniem do robót malarskich należy wypełnić elastyczną masa akrylową.