Zabudowy przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa

 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego to jeden z podstawowych wymogów stawianych przegrodom budowlanym. Podczas pożaru ściana działowa nie może ulegać zapłonowi ani wydzielać substancji toksycznych. Powinna ona także przez możliwie najdłuższy czas chronić pomieszczenia sąsiadujące z pomieszczeniami, w których wybuchł pożar, przed rozprzestrzenianiem się ognia. Dlatego też materiały użyte do wykonania przegrody powinny charakteryzować się niepalnością oraz takimi parametrami, które pozwolą na jak najdłuższe spełnianie przez nią funkcji oddzielającej.
 
Zabudowy przeciwpożarowe      Zabudowy przeciwpożarowe
 
Płyty gipsowe MultiGips zapewniają do trzech godzin (EI/REI 180) ochrony przed ogniem przy prostym montażu bez specjalnych konstrukcji. Gips jest niepalnym mineralnym materiałem budowlanym klasy A1, który nie zwiększa obciążenia ogniowego budynku. Jednakże gips aktywnie przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia. Wynika to z właściwości tworzywa gipsowego. Gips to dwuwodny siarczan wapnia CaSo4 * 2H2O, a 1 metr kwadratowy ściany z płyt gipsowych MultiGips o grubości 100 mm zawiera około 19 litrów wody krystalicznej, chemicznie związanej, która uwalnia się w przypadku pożaru i chroni element.
 
Płyty gipsowe MultiGips zgodnie z normą EN 12859 mają klasę reakcji na ogień A1 (brak wpływu na rozwój ognia), ponieważ zawierają mniej niż 1% masy substancji organicznych.
 
Dzięki swoim właściwościom doskonale nadają się do wykonywania:
– ścian działowych,
– zabudowy kanałów instalacyjnych,
– obudowy przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych,
– przejść przeciwpożarowych.
– pomieszczeń wymagających podwyższonej odporności ogniowej,
 

Wysoka ognioodporność

Obudowy szachtów instalacyjnych i wentylacyjnych stanowią często przegrody oddzielające strefy ogniowe budynków, zatem muszą spełniać podwyższone wymogi w zakresie ognioodporności. Najlepszym materiałem do ich wykonywania są płyty gipsowe, charakteryzujące się bardzo wysoką klasą odporności ogniowej. Zgodnie z oceną opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, ściany nienośne MultiGips o grubości 80 i 100 mm mogą pełnić funkcję oddzieleń przeciwpożarowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełniając kryteria odporności ogniowej REI 180.

Klasyfikacja i ocena ognioodporności ścian działowych MultiGips

Wymiary ściany Opis przegrody Klasa
odporności
ogniowej
Grubość
[cm]
Wysokość
[cm]
Długość
[cm]
według
PN-EN
13501-2
6 ≤4 bez ograniczeń
Ściana pojedyncza z płyt gipsowych MultiGips.
Połączenie na obwodzie wykonane z użyciem przekładki elastycznej z korka prasowanego.
EI 120
8 ≤4 bez ograniczeń EI 180
10 ≤4 bez ograniczeń
8 ≤4 bez ograniczeń
Ściana nienośna pełniąca funkcję oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
(Dz. U. nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) z płyt gipsowych MultiGips.
Połączenie na obwodzie wykonane z użyciem przekładki elastycznej z korka prasowanego.
REI 180*
10 ≤4 bez ograniczeń
*Zgodnie z raportem ITB nr 1030/14/Z00NP oraz orzeczeniu technicznym ITB nr 01058/17/Z00NZP gdy ściany spełniają następujące warunki: 
– są mocowane do lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria klasy odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ścian z uwagi na kryteria EI; 
– nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku; 
– są zamocowane do elementu budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie budowlanym.


 
Badania wykonano w notyfikowanych labolatoriach w Warszawie na podstawie następujących norm: 
– PN-EN 1363-1:2001 – Badania odporności ogniowej. Część I: Wymagania ogólne. 
– PN-EN 1364-1:2001 – Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część I: Ściany. 
Ocenę zastosowania ścian Multigips jako oddzieleń przeciwpożarowych wykonano w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 
 
Obudowy pionów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych w budynkach mogą być projektowane jako jedno, dwu, trzy lub czterostronne. Charakteryzują się one często zróżnicowanym i skomplikowanym do wykonania kształtem. Do ich wykonywania doskonale nadają się płyty gipsowe MultiGips, dające się łatwo i szybko docinać do dowolnych rozmiarów. Do wypełniania połączeń ze stropem oraz bruzd instalacyjnych należy użyć spoiwa gipsowego MultiGips FG 70. Gotowe ściany i obudowy nie wymagają tynkowania, są stabilne, smukłe i lekkie.
 
Zabudowy przeciwpożarowe      Zabudowy przeciwpożarowe
 
Płyty MultiGips mogą być również stosowane do obudowywania pionowych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian) celem podniesienia ich ognioodporności.
 
W poniższej tabeli podano odporność ogniową słupów obmurowanych płytami gipsowymi na podstawie normy DIN 4102 – część 4.
 

Schemat
obudowy
Grubość obudowy
[mm]
Odporność ogniowa
obudowa elementu
Kształtowniki stalowe *
Zabudowy przeciwpożarowe 60 F 60 – A REI 60
80 F 90 – A REI 90
100 F 120 – A REI 120
Kształtowniki stalowe betonowane
Zabudowy przeciwpożarowe 60 F 90 – A REI 90
80 F 120 – A REI 120
100 F 180 – A REI 180
Słupy drewniane
Zabudowy przeciwpożarowe 60 F 60 – B REI 60
80 F 60 – B REI 60**
100 F 60 – B REI 60**
* – Dane te dotyczą kształtowników stalowych o współczynniku kształtu (stosunek obwodu do pola powierzchni) U/A < 300 m-1
** – W DIN 4102 słupy i belki drewniane normalizowane są do F 60 (REI 60)