Privacyverklaring

VG-ORTH GmbH & Co. KG (afgekort: VG-ORTH) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en zorgt ervoor dat de regels inzake gegevensbescherming zowel door ons bedrijf zelf als door externe dienstverleners worden nageleefd.

Bezoekers van deze website kunnen het informatieaanbod in principe zonder de openbaarmaking van hun identiteit gebruiken.

Wanneer u de website van de VG-ORTH opent, wordt de volgende technische informatie automatisch verzameld: het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen conclusies aangaande uw persoon toelaten. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment bezwaar worden aangetekend.
 

Gebruik van cookies

Deze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies met het oog op rechtmatige belangen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en die de gebruikte browser ten behoeve van een snel herstel van bezochte websites bewaart. Deze tekstbestanden worden gebruikt om de informatiedienst van VG-ORTH gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste cookies die VG-ORTH gebruikt, zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies bevatten geen virussen. De meeste browsers zijn zo geconfigureerd dat ze cookies automatisch accepteren. Bezoekers kunnen het opslaan van cookies echter uitschakelen of de browser zo configureren dat goedkeuring voor het verzenden van cookies moet worden gevraagd.
 

Gebruik van de social-share functies in het verband van sociale media

VG-ORTH maakt gebruik van het YouTube-videoplatform dat door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten wordt aangeboden. YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een pagina van onze website opvraagt, maakt de daar geïntegreerde YouTube-speler verbinding met YouTube om de technische overdracht van het video- of audiobestand tot stand te brengen. Bij de totstandkoming van de verbinding met YouTube worden gegevens naar YouTube verzonden.

Doel en omvang van de gegevensinzameling, verdere verwerking en gebruik van de gegevens door YouTube en uw desbetreffende rechten en configuratie-opties ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de Privacyverklaring van YouTube.
 

Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan VG-ORTH verzenden zonder toestemming van ouders of verzorgers. VG-ORTH vraagt niet om persoonsgegevens van kinderen, en zal deze niet inzamelen en met derden delen.
 

Uw rechten

In overeenstemming met de bestaande regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u te allen tijde het recht informatie over uw persoonsgegevens aan te vragen. Op aanvraag delen wij u in overeenstemming met de bestaande wetgeving binnen een maand na ontvangst schriftelijk mee of en welke persoonsgegevens van u bij ons worden verwerkt. Uw aanvraag kan schriftelijk naar het onderstaande adres of per e-mail naar ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD worden verzonden.

U hebt eveneens het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons werden ingezameld en die mogelijk onvolledig, onjuist of achterhaald zijn. Wij letten er altijd op dat uw gegevens alleen worden verwerkt indien daarvoor een machtiging zoals beschreven in de basisverordening voor gegevensbescherming bestaat. De persoonsgegevens worden verwijderd als u de machtiging intrekt, de verwerking van deze gegevens voor de verwezenlijking van het oorspronkelijk genoemde doel niet langer nodig is of de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Uitzondering hierop vormen de persoonsgegevens die voor facturerings- en boekhouddoeleinden noodzakelijk zijn of die aan de wettelijke bewaarplicht zijn onderworpen. Wend u bij vragen hierover tot ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD.

Indien u van mening bent, dat wij een van de bestaande gegevensbeschermingsvoorschriften hebben geschonden, hebt u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende instantie.

Ter bescherming van uw privacy en veiligheid verifiëren wij vooraf uw identiteit, voordat wij u per post informatie verstrekken of een passende correctie of verwijdering uitvoeren.
 

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Of de exploitanten van de gelinkte websites de regels voor gegevensbescherming naleven, valt buiten onze invloedssfeer.
 

Gebruik van contactgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het verband van deze website is verantwoordelijk: VG-ORTH GmbH & Co.KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf (Duitsland).

Als u vragen over gegevensbescherming hebt, kunt u contact opnemen met de medewerker van ons bedrijf die voor gegevensbescherming verantwoordelijk is.

Verantwoordelijke medewerker gegevensbescherming van VG-ORTH GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen (Duitsland)
ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD